Gardan lezzet alýan wagtyňyzda aw awlamak hadysalarynyň öňüni almak üçin howpsuzlyk maslahatlary

Naşwil, Tennessi (WTVF) - Orta Tennessi gar bilen örtülendir we çagalar dagyň üstünden ýapyşýarlar, ýöne garda gyzykly gün sekuntlarda howply bolup biler.
Monro Jr-iň Karell çagalar hassahanasynyň baş hirurgy doktor Jeffri Upman: "Soňky birnäçe günüň içinde gören garyň görnüşi - çagalaryň ýaralanmagyna köp garaşýardyk" -diýdi. çagalaryňyzy slede goýmak, welosiped kaskasyndaky kirleri süpürmek, soň bolsa welosiped kaskasyny geýmek we ilki bilen slediň üstünde goýmak. ”
Doktor Upman Çagalar hassahanasynyň döwülen süňklerden başlap, süpüriş hadysalaryndan başlap, sarsgynlara çenli hemme zady görendigini aýtdy. "Olaryň ygtybarly, ýumşak ýere gonmagyny isleýärsiňiz, howply dik bolmagyny islemeýärsiňiz."
Çanak sürlende, ýollardan, agaçlardan ýa-da suw howdanlaryndan uzak bir ýer saýlaň we ähli slaýdlar deň derejede döredilenok "-diýdi. Içki turbalar we dolandyryş mehanizmi bolmadyk beýleki zatlar - gaty howply bolup biler. kiçi çagalaryň hakykatdanam olardan ýykylmak mümkinçiligi ýok bolsa, men size berjek adaty slaýdlaryňyza ýapyşaryn.
"Garyň aşagynda buzy görüp bilersiňiz, çagalar durnukly ýere süýşmäge meýilli diýip pikir edip bilerler, elbetde, typmak hezil etmek üçin has çalt, ýöne bu gaty howply."
Awtoulagyň başga bir howply slede çeňňegi dakylýar. Çagalaryňyzyň özüne çekmeli ýeke-täk zady, seýilgähiň üstünden eliňizdir diýip, Upman aýdýar.


Iş wagty: -20anwar-08-2022