Maýami kölüniň çagasynyň kakasy tarapyndan atylan ýadygärlik ösýär

MIAMI LAKES, Flaus - Maýami köl etrabynda maşgala betbagtçylygynyň bolan ýerinde adamlar birek-birege hormat goýýardylar.
Polisiýa 41 ýaşly Kristian Towar diýip bellendi, polisiýa iki çagasy 9 ýaşly Matthias we 12 ýaşly Waleriýa janyna kast etmezden ozal atyp öldürendigini aýtdy.
Maşgala Aventuradaky “City Bikes” -de işleýän Towaryň kärdeşinden atyş ýaragyny ogurlandygyny “Local 10 News” -a tassyklady.
Anna güni ýerli 10 doganlaryň Hialeah bilim institutyna gatnaşandygyny tassyklady we talyplar mekdebiň hasrat geňeşçisiniň sişenbe güni gije atyşykdan bäri hyzmat edendigini aýtdy.
“Ol birneme depressiýa düşdi, belki birneme bipolýar.Ol derman içmedi "-diýip, şübheli adamyň ejesi Luz Kuznitz" Local 10 News "-a aýtdy.
Tovaryň öňki aýaly soň Maýami köl bulwarynyň golaýyndaky kölde jansyz jesetleri tapdy - Towaryň ejesi asuda kölleri halaýandygy sebäpli welosiped sürýärdi.
Goňşusy Magda Peña: "Gapyny açdym we onuň gykylygyny eşidenimden soň ylgadym" -diýdi.“Oglum yzymdan ylgady.Aýakgaby-da ýokdy.Otlaryň üstünden ylgadym we ol ýere baranymda, kiçijik oglanyň üstünde duran aýaly gördüm.Ilki garaňkylyk sebäpli kakany we gyzy görüp bilmedim. ”
"Agyrym, iň agyr agyrym, sebäbi diňe bir oglumy ýitirmän, agtyklarymy hem ýitirdim" -diýdi.
Iki sany GoFundMe sahypasy çagalaryň ejesine mätäçlik döwründe kömek etmek üçin döredildi. Olary şu ýere basyp ýa-da şu ýere basyp tapyp bilersiňiz.
Maşgalanyň “Local 10 News” -a beren habaryna görä, kakasynyň janyna kast etmekde ulanan ýaragy, işlän ýerinden ogurlanypdyr.
Bir şaýat ýerli 10 habar gullugyna beren habaryna görä, bir aýal sişenbe güni agşam Maýami köl etrabynda kakasy tarapyndan atylyp öldürilenden soň, 9 ýaşly ogluny we 12 ýaşly gyzyny halas etmek isleýär.
Trent Kelli, 2018-nji ýylyň iýun aýynda “10erli 10 habarlar” toparyna goşulan baýrakly multimediýa journalisturnalistidir. Trent Florida üçin nätanyş däl. Tampada doglan, Gaineswildäki Florida uniwersitetinde okaýar we Florida uniwersitetiniň mekdebini gutardy. ismurnalistika we aragatnaşyk.


Iş wagty: Fewral-14-2022