Dirk Sorenson: Önümçilige göz aýlamagyň dört usuly

Welosiped senagaty görlüp-eşidilmedik ösüş depgininden ýüze çykýar. 2021-nji ýylda ABŞ-nyň satuwy 8,3 milliard dollar bilen tamamlandy, girdejiniň 4% azalmagyna garamazdan 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 45% ýokary.
Bölek satyjylar we öndürijiler indi 2022-nji ýylda pudagy ýene-de bir beýik ýyla alyp barjak dört esasy başlangyçlara üns bermeli: inwentar dolandyryşy, bahalary optimizirlemek, esasy kategoriýalara maýa goýmak we goşmaça satuwlar arkaly goşmaça girdeji gazanmak.
Iň uly welosiped kategoriýalarynyň biri hökmünde 2021-nji ýylda elektrik welosiped (elektrik welosiped) biznesi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 39% ösüp, 770 million dollara ýeter. Şol sanlara seretseň, elektron welosiped satuwy 599 million dollara barabar ýol welosiped satuwyndan öňe geçdi. Iki dag tigirleri we çagalar welosipedleri 2021-nji ýylda satuwda 1 milliard dollardan geçer. Şeýle-de bolsa, iki kategoriýada satuwda bir sanly pese gaçdy.
Saleri gelende aýtsak, bu satuw pese gaçmalarynyň käbiriniň isleg bilen has az baglanyşygy we inwentar bilen has köp baglanyşygy bar. Käbir welosiped kategoriýalarynda esasy satuw aýlarynda ýeterlik inwentar ýok. Esasy welosiped kategoriýalarynda inwentar dolandyryşy dowam etdiriler. Pudagyň ýylyň galan böleginde öňe gitmegini dowam etdirýär.
Garaşsyz welosiped dükanlaryndan inwentar maglumatlary öz içine alýan NPD bölekleýin gözegçilik hyzmaty maglumatlary, 2022-nji ýylda ösüşi dowam etdirmek üçin pudagyň ýeterlik inwentarlarynyň bardygyny görkezýär. Öňki asma dag welosipedleri ýaly önüm önümleriniň kategoriýalary 2021-nji ýylyň dekabrynda iki esse ýokarlanýar. Bikol tigirleri kadadan çykma, sebäbi 2021-nji ýylyň dekabrynda inwentar derejesi 2020-nji ýyldakydan 9% pesdir.
Welosiped bazaryndaky häzirki inwentar, käbir ykdysatçylaryň öküz diýip häsiýetlendirýän zatlarynda ösýär - guraklygyň başlangyç ýetmezçiligi, aşa köp iýmitlenmegine sebäp bolýar.
Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, öküziň arassa täsiri pudaga ikinji bir mümkinçilik döredýär: bahalar. 2021-nji ýylda ähli welosiped kategoriýalarynda gaýtadan bahalar ortaça 17% ýokarlanar. Aýratyn inwentar kynçylyklaryny göz öňünde tutup, ýol tigirleriniň ortaça bahasy ýokarlandy Senenama ýylynda 29%. Bu ýokarlanma elbetde garaşylmalydyr, sebäbi üpjünçiligiň peselmegi adatça bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.
Bazarda önümleriň sagdyn üpjün edilmegi we tigir sürmäge sarp edijiniň gyzyklanmasy bilen bu pudak akylly mahabatlandyryş, iň oňat bahalar üçin göreşmek, üpjün edijiler we satyjylar üçin iň köp girdeji gazanmak we dilerleriň sanaw sanawynyň arassa bolmagy üçin işleýär.
Dowamly maýa goýumlaryndan we ünsden peýdalanjak dört kategoriýa elektron tigirler, çagyl welosipedler, doly asma dag tigirleri we tälimçiler we rolikler.
Sevenedi ýyl töweregi öň NPD-iň gapysyndan geçen günümden bäri ýyl-ýyldan ösüşi gören elektron tigir kategoriýasy üçin maýa goýum mümkinçilikleri köp. Täze dizaýnlar, komponentleriň bahasy arzanladyldy we ortaça satuw bahalary arzanladyldy we a ösýän we bilimli sarp ediji bazasy, welosiped kategoriýasynda dowamly üstünlik gazanmagy görkezýär.
Çagyl we dag welosiped dizaýnlary dürli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýar we pudagyň kabul etmeli umumy dizaýn pelsepelerine yşarat edip biler. Sarp edijiler islendik ýerde we islendik ýerde münüp bilýän köpugurly welosipedlere ýüz tutanlarynda ýaryş ýa-da aýratyn dizaýnlar peýdasyz bolýar. üstü.
Tälimçiler we rolikler dürli mümkinçilikleri hödürleýärler. Müşderiler sport zalyna gatnaşmak islemeýändiklerini görkezdiler, ýöne NPD Sarp ediş Anketasynda armatur almak isleýändiklerini bellediler.
Welosiped tälimçilerini we rolikleri öz içine alýan öý fitnes enjamlary indi öýlerimiziň rahatlygynda has çuňňur tejribe berip biler we wirtual hakykat bilen fitnesiň birleşmegi ýakyn wagtda.
Netijede, NPD maglumatlary, kaskalary, welosiped gulplaryny we yşyklary we beýleki esbaplary goşmak bilen goşmaça önümleri satmak arkaly goşmaça satuw mümkinçilikleriniň gazanyp boljakdygyny görkezýär. 2021-nji ýylda welosiped kaskasyny satmakdan gelýän girdeji 12% peselýär we bu pudak üçin üç esse ýokarydyr. Tutuşlygyna alnanda. Bu satyjylara welosiped bilen birlikde kaska satmaga mümkinçilik döredýär, bu entek bolup geçmedi.
Tigir sürýänler welosipedleri täzeden gatnaw maksatlary üçin ulanyp başlansoň, bazaryň aksesuarlarynyň ösmegine garaşyp bileris.


Iş wagty: Mart-04-2022